1980_RADIO_Folk-Alternative Strackholt_NDR_24 Min.